Subvencions al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública

 

Regulació de subvencions públiques per ORDRE 4/2016, de 3 de juny

Avui dia, la societat reclama que les administracions i les entitats associatives s'organitzen d'acord amb criteris de transparència i posen a disposició del ciutadà l'accés a la informació pública i mecanismes de participació. Per tal de promoure aquest esforç, la Generalitat Valenciana ha publicat l'ORDRE 4/2016, de 3 de juny, de la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, per la qual s'estableixen les bases reguladores conjuntes de les subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), entitats ciutadanes, centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions, cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions, per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública (DOCV núm. 7798 de 06.06.2016). En el següent link podeu consultar-ne el text:

http://www.docv.gva.es/index.php?id=79&sig=003942/2016

 

Objectiu de la regulació

Com es diu al seu Preàmbul: "La publicació i entrada en vigor en l'àmbit estatal de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i, en l'àmbit autonòmic, de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, implica per a les administracions públiques el compliment de determinats objectius entre els quals es troba incrementar i reforçar la transparència en l'activitat pública mitjançant l'articulació d'una sèrie d'obligacions de publicitat activa, i el reconeixement i garantia de l'accés dels ciutadans i ciutadanes a la informació pública."

I també: "Amb aquest fi, la Generalitat ha definit entre les seues línies d'actuació i objectius, la regulació i posterior concessió d'ajudes adreçades a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, al teixit associatiu, als centres valencians en l'exterior (CEVEX), i a les cases regionals i federacions d'associacions d'altres comunitats autònomes en la Comunitat."

 

Beneficiaris

Aquesta Ordre estableix les bases per a la concessió de les subvencions i ajudes per al foment de la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública, en els següents àmbits:

► Subvencions destinades a les entitats locals (ajuntaments, mancomunitats i altres fórmules associatives), de la Comunitat Valenciana.

► Subvencions destinades a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana.

► Subvencions destinades als centres valencians en l'exterior (CEVEX) i les seues federacions i confederacions.

► Subvencions destinades a les cases regionals d'altres comunitats a la Comunitat Valenciana, i les seues federacions i confederacions.

El procediment de concessió d'aquestes ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

 

Modalitats d'actuació

L'Ordre preveu dues modalitats d'actuació:

► Modalitat 1: Projectes i actuacions que fomenten la participació ciutadana i l'enfortiment del teixit associatiu.

► Modalitat 2: Projectes i actuacions que promoguen i fomenten la transparència i l'accés dels ciutadans a la informació pública.

 

Elaboració de projectes d'actuació per a la sol·licitud de les subvencions

En nuvool.com som conscient de la dificultat que suposa la implantació de mecanismes de transparència i participació en una entitat administrativa o associativa. Per això, oferim la nostra experiència per a elaborar projectes d'actuació i per a sol·licitar les subvencions quan es convoquen.

Creiem que la implantació de polítiques i estratègies de transparència i participació exigeix l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i comunicació, en les quals nuvool.com compta amb experts qualificats.

nuvool.com us ofereix l'elaboració d'una proposta ajustada a les característiques i necessitats de cada entitat.

 

 

Edició 1 (23/06/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com

Ignacio Baixauli Quiles

ignacio.baixauli.rehabi-li-tar.com

Comments